Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:00

vrtick6Povodom Dana Op?ine bogat kulturno-zabavni program priredili u?enici novosarajevskih vrti?a

U dvoritu vrti?a Kouta, 08. maja ove godine u okviru obiljeavanja 16. maja Dana Op?ine Novo Sarajevo uprili?ena je sve?ana priredba pod nazivom Radost vrti?a na kojoj su u?estvovali maliani iz est vrti?a JU Djeca Sarajeva i privatne predkolske ustanove Amel i Nur.

Djeca iz vrti?a Rosica, Kouta, Aprilski cvjetovi, Zvon?i?, Manica, Kekec i Amel i Nur zajedno sa odgajateljima pripremili su prigodan zabavni program i sportsko takmi?arske igre. Nakon kra?eg kulturno zabavnog programa, odrane su sportske takmi?arske igre u kojem su se djeca takmi?ila u tri discipline: povla?enje konopca, tr?anje sa preprekama i skakanje u vre?ama.

Manifestaciji je prisustvovao i na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo sa saradnicima, koji je tom prilikom, predstavnicima svih vrti?a uru?io didakti?ke igra?ke (lego kocke i igra?ke koje su vane za dje?ije funkcionalno pam?enje i igru kroz u?enje sa djecom) kao poklon za Dan Op?ine Novo Sarajevo.