Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 22 Februar 2017 10:29

no3Podnesena zajedni?ka inicijativa prema Vladi Federacije BiH za izmjene Zakona o finansijskom poslovanju

U zgradi Op?ine Novo Sarajevo u utorak, 21. februara odran je zajedni?ki sastanak na?elnika gradskih op?ina. Sastanku su prisustvovali, pored doma?ina na?elnika Nedada Kolde i njegovih saradnika,Semir Efendi? na?elnik Op?ine Novi Grad Sarajevo sa saradnicima, Nedad Ajnadi? na?elnik Op?ine Centar Sarajevo, te predstavnici Kabineta na?elnika Op?ine Stari Grad.

Tom prilikom, na?elnicima je uprili?ena kratka prezentacija o neuskla?enostima vae?eg Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, nakon ?ega je utvr?eno da postoje?e odredbe Zakona o Finansijskom poslovanju FBiH nisu u saglasnosti sa duhom, ciljem i odredbama Direktive 2011/07/EU Evropskog Parlamenta i Vije?a koja je bila osnov za donoenje ovog Zakona u skladu sa preuzetim obavezama BiH po Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju. Neuskla?enost se naro?ito odnosi na ta?ku 7. ?lana 12. Zakona koja sadri odredbe o rokovima ispunjenja nov?anih obaveza kada je poduzetnik dunik, a subjekt javnog prava povjerilac.

S tim u vezi, donesen je zaklju?ak da se podnese zajedni?ka inicijativa prema Vladi Federacije BiH za izmjene Zakona o finansijskom poslovanju FBiH radi uskla?ivanja sa Direktivom 2011/7/EU Evropskog parlamenta i Vije?a Evropske unije o borbi protiv kanjenja u pla?anju u poslovnim transakcijama od 16. februara 2011. godine.Ovom inicijativom zahtjeva se da se pod hitno ukine ta?ka 7. ?lana 12 Zakona o finansijskom poslovanju koja je u direktnoj suprotnosti sa ?lanom 4. Direktive 2011/07/EU jer navedena odredba umjesto da potakne konkurentnost i likvidnost poduze?a, ima za cilj da proizvede upravo suprotan efekat.

Na?elnici sarajevskih op?ina su na dananjem sastanku donijeli i zajedni?ki stav kada je u pitanju Zakon o zatiti ljudi i materijalnih dobara FBiH, a koji se odnosi na opstanak op?inskih slubi za civilnu zatitu, kao i da se nivo sredstava za ove namjene ne smije dovoditi u pitanje, obzirom da se radi o veoma vanoj oblasti za lokalne samouprave.

Pred kraj sastanka razmatran je i Nacrt Zakona o upravljanju zajedni?kih dijelova zgrade KS,

sa posebnim osvrtom na ?lan 23. i 30. stav 1 Zakona.

Ažurirano Srijeda, 22 Februar 2017 10:37