Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
Otvoreni novi parkovi u Novom Sarajevu PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Utorak, 07 Februar 2017 14:07

parkPark za ku?ne pse u ulici Aleja lipa na Grbavici prvi ove vrste u Kantonu Sarajevo

Na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo i predstavnici KJKP Park u petak, 03. februara ove godine obili su novoizgra?eni park za pse u ulici Aleja Lipa na Grbavici, prvi ove vrste u Kantonu Sarajevo, te tom prilikom ustupili isti na koritenje vlasnicima pasa. Park za pse podijeljen je na dva dijela, za velike i male pse, a opremljen je standardnim urbanim mobilijarom (korpe za sitni otpad i klupe), zatim korpama za pse?i izmet, te rekvizitima za igru i dresuru pasa.

Danas je, tako?er za svu djecu otvoren i novoizgra?eni dje?iji park ispred stambeno-poslovnog objekta Malta izme?u brojeva 17 i 25.Igralite obuhvata ogra?enu povrinu od 402,19 m, a sadri mobilijar za igru djece i to kula sa toboganom, penjalicom i ljulja?kom, klackalice, njihalica i vrtuljak, te penjalica sa toboganom. Park je opremljen klupama i korpama za otpatke, a povrine pod rekvizitima su od gumenih podnica. Uz igralite je napravljen fitness park sa ?etiri rekvizita za razgibavanje za odrasle, koji je donacija Sparkasse Banke.

Za izgradnju parka za pse, Op?ina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva u iznosu od oko 35. 000 KM, dok je za izgradnju dje?ijeg parka na Malti izdvojeno oko 95.000 KM.

Dva novoizgra?ena parka, kao i ostalih oko 70 parkova i igralita na podru?ju op?ine Novo Sarajevo, zvani?no ?e se predati na odravanje KJKP Park, potpisivanjem Sporazuma o primopredaji, te ?e se na taj na?in u potpunosti provesti Uredba o ure?ivanju i odravanju zelenih i rekreativnih povrina u Kantonu Sarajevo.