Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 08 Avgust 2016 08:55

ik18Preko 100 maliana zajedno sa op?inskim na?elnikom, putanjem balona ozvani?ili zavretak realizacije ovog zna?ajnog projekta

Na podru?ju MZ eljezni?ka u petak, 29. jula ove godine sve?ano je otvoreno dje?ije igralite i prostor za odmor i rekreaciju na raskrsnici ulica Hamdije ?emerli?a i Zmaja od Bosne. Sve?anoj manifestaciji prisustvovali su predstavnici Me?unarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo, ?lanovi Udruenja penzionera Novo Sarajevo i Centra za zdravo starenje, predstavnici JU Djeca Sarajeva sa oko 100 maliana iz vrti?a Zvon?i?, zatim op?inski na?elnik Nedad Koldo sa saradnicima i vije?nici Op?inskog vije?a.

Prisutnim gostima, tom prilikom obratio se predsjednik Savjeta MZ eljezni?ka Omer Klju?i? i op?inski na?elnik Nedad Koldo.

U svom obra?anju, na?elnik Koldo istakao je da Op?ina Novo Sarajevo prednja?i po broju dje?ijih igralita i parkova, kao i sportskih terena za omladinu. Za izgradnju novih parkova na podru?ju op?ine u Budetu za 2016. godinu planirano je oko 1. 063. 446 KM, a ovo je samo jedan od njih koji pored prostora za djecu, sadri i bogat prostor za odmor i rekreaciju onih neto starijih naih sugra?ana.

Na ovoj lokaciji izgra?ena su dva ogra?ena dje?ija igralita sa rekvizitima za igru djece od 1 do 3+ godine, te igralite sa piramidom za penjanje 5+ godina. Svi rekviziti posjeduju certifikate po evropskim normama. U okviru pjea?ke povrine formiran je fitness park sa rekvizitima za vjebanje, zatim parking za bicikla,klupe za odmor, te oglasna tabla. Ukupna povrina navedenog prostora je 3.537m2. Investitor je Op?ina Novo Sarajevo, a vrijednost izvedenih radova je oko 250. 000 KM.

Dananju manifestaciju svojim nastupima uveli?ali su i polaznici kole flaute, radionice koja se odrava u okviru realizacije projekta Vankolske aktivnosti 2016, a koji finansira Op?ina Novo Sarajevo u saradnji sa Me?unarodnim centrom za djecu i omladinu, te Irnes Divjan superfinalista najve?eg muzi?kog takmi?enja u regionu Pinkove zvjezdice i ?lan Aka-demije Pink panters.

Sve?anim putanjem balona u zrak, op?inski na?elnik Nedad Koldo zajedno sa malianima sve?ano je otvorio dje?ije igralite i prostor za odmor i rekreaciju, nakon ?ega je nastavljeno druenje djece uz osvjeenje i poslastice.