Greška
Načelnik.ba
26. 01. 2021
Ekonomija PDF Ispis E-mail
Autor Press   
Utorak, 10 April 2012 00:00

ekonomijaNereguslisana trina privreda neizbjeno vodi povremenim poreme?ajima, zastojima i kriznim situacijama, u kojima propada znatan dio drutvenog bogatstva, i u kojima veliki broj stanovnitva ostaje bez osnovnih sredstava za ivot. Posleij katastrofalne depresije 30-tih godina ovog vijeka, naputen je u cijelom svijetu tradicionalni liberalni model neregulisane trine privrede. Drava je preuzela regulativnu ulogu kojom uspostavlja stabilne okvire privrednim tokovima.

Mi se suprotstavljamo proizvoljnom uplitanju drave u rad preduze?a kojima se ograni?ava njihova samostalnost i sputava slobodna ekonomska inicijativa. Me?utim, neophodna je naa uloga u sljede?em:

- da odre?enom monetarnom politikom obezbje?uje razvoj i da obuzdava inflaciju;

- da odre?enom poreskom politikom ne samo obezbje?uje sredstva potrebna za pokrivanje dravnih rashoda, ve? i da stimulie propulzivne grane privrede i destimulie one ?iji je rast neeljen;

- da utvr?uje i sprovodi odre?enu politiku razvoja, naro?ito u onim oblastima gde raspolaemo sopstvenim prirodnim bogastvima, i gde su potrebni tehnoloki proboji za koje sama privreda nije sposobna;

- da odre?enom ekolokom politikom spre?ava zaga?ivanje ivotne sredine i omogu?uje optimalno kori?enje prirodnih sirovina i energije.

Ažurirano četvrtak, 24 Maj 2012 09:45